DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

CIMALSA s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.cimalsa.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web encara no és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s'indiquen els aspectes no conformes:

Contingut no accessible (Perceptible):

- Hi ha contingut, estructura i relacions no textuals sense alternativa textuals (WCAG 1.1.1 i 1.3.1)

- El contingut textual no està correctament seqüènciat (WCAG 1.3.2)

- Hi ha contingut no perceptible sense característiques sensorials (WCAG 1.3.3)

- Als formularis hi ha camps no identificats correctament, i se'n fa un us no correcte del color (WCAG 1.3.5 i 1.4.1)

- Hi ha contingut visual sense el contrast mínim (WCAG 1.4.3)

- El text no es pot redimensionar ni modificar l'espaiat sense perdre contingut o funcionalitat (WCAG 1.4.4 i 1.4.12)

Contingut no accessible (Operable):

- No es pot operar en la visualització de les imatges en moviment (carrusel d'imatges) (WCAG 2.2.2)

- No s'eviten els blocs de contingut repetits a diverses pàgines (WCAG 2.4.1)

- No hi ha pàgines titulades correctament (WCAG 2.4.2)

- El focus a la navegació seqüencial no preserva el significat i operabilitat (WCAG 2.4.3)

- Els enllaços no sempre indiquen el seu propòsit (WCAG 2.4.4)

- Falten etiquetes a capçaleres (WCAG 2.4.6)

- El focus no sempre és visible (WCAG 2.4.7)

- A la pàgina d'inici, hi ha funcions que només es poden operar amb un gest basat en una ruta (WCAG 2.5.1)

- Les etiquetes als noms no sempre contenen el text que es presenta visualment (WCAG 2.5.3)

Contingut no accessible (Comprensible):

- Hi ha parts redactades que no identifiquen correctament l'idioma (WCAG 3.1.2)

- Hi ha contingut que modifica el context en rebre el focus (WCAG 3.2.1)

- Hi ha alguns elements que no s'identifiquen coherentment (WCAG 3.2.4)

- Els errors als formularis no es descriuen amb un text i no es presentes suggerències (WCAG 3.3.1, 3.3.2 i 3.3.3)

Contingut no accessible (Robust):

- Hi ha elements de programació amb etiquetes incompletes o no coherents (WCAG 4.1.1)

- Hi ha elemets de programació als formularis que no compleixen els criteris (WCAG 4.1.2 i 4.1.3)

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de desembre de 2020.

Observacions y dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

 Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

  • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
  • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

 També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.