Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Actualitat

- Notícies

- Observatori de la Logística

- Esdeveniments

- Jornades Smart Logistics

- Banc d'imatges

Ubicació

- On trobar-nos

- Captura el contacte
  (QR Code)

Avís legal

 

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions i advertiments següents:

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de CIMALSA o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a CIMALSA.

Cimalsa es reserva la facultat de, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar o actualitzar la informació que figura en aquestes pagines, així com la configuració i presentació d'aquesta. Consulteu sempre la data que pot aparèixer en els documents.

La informació difosa és a títol informatiu, sense efectes vinculants ni validesa jurídica, llevat del contingut del perfil de contractant.

Els drets de propietat intel·lectual del web de CIMALSA son titularitat de CIMALSA. Correspon a aquesta l'exercici exclusiu dels drets d’explotació d'aquests en qualsevol forma i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Només està autoritzada la reproducció i l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment a la Plataforma Pública de Contractació i/o al DOGC i/o en altres diaris oficials.

CIMALSA no garanteix la inexistencia d'errades en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, si bé desenvoluparà els seus millors esforços per a en el seu cas, evitar-los, esmenar-los i/o actualitzar-los.

CIMALSA no es fa responsable de la informació que no hagi estat elaborada i tractada directament per CIMALSA, i en especial de la que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de CIMALSA, llevat del perfil de contractant de la Plataforma Pública de Contractació.

CIMALSA procurarà garantir dins les seves possibilitats i coneixements, que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi i/o per interrupció o defecte o fallida en els sistemes de comunicació o servidors. Els hipervincles amb altres pàgines s'entenen sota el seu propi risc.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que en el seu cas es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Per visualitzar alguns documents inclosos en aquestes pàgines pot ser necessària la utilització de determinats programes que pertanyen als seus respectius propietaris. Altres noms de productes i de companyies esmentats en les pàgines poden ser marques comercials registrades pels seus respectius propietaris.

Si faciliteu les vostres dades personals a CIMALSA, aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. No obstant Cimalsa informa a l'usuari que les dades a les que fa referència l'article 2.2 del reglament que desenvolupa la referida llei (Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre) queden excloses del règim de protecció de dades de caràcter personal.

Pel que fa les dades proporcionades per l'usuari subjectes a dit règim de protecció, seran incorporades a un fitxer automatitzat creat i gestionat per Cimalsa amb l'única finalitat de administrar la relació entre l'usuari i Cimalsa. Com a responsable de dit fitxer de dades de caràcter personal, Cimalsa es compromet a observar el compliment de les seves obligacions i deures en relació amb allò que disposa la llei 15/1999 i el seu reglament. Cimalsa es compromet a adoptar quantes mesures siguin necessàries per a garantir la seguretat del fitxer, evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat al mateix. Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a la direcció de correu electrònic cimalsa@cimalsa.cat o a les oficines de CIMALSA al carrer Còrsega, 273, 6a planta, 08008 Barcelona.