Empresa

 

- Presentació

- Transparència i bon govern

- Consell d'Administració

- Organigrama

- Agenda pública

- Registre electrònic

- Política gestió i qualitat-RSC

- Carta de serveis

- Memòries

Xarxa de centres logístics

- CIM Vallès

- CIM Lleida

- CIM la Selva

- CIM el Camp

- LOGIS Bages

- LOGIS Empordà

Altres infraestructures

- Aeroport Lleida-Alguaire

- CIMALSA Truck
  (Castellar del Vallès)

- CIMALSA Truck
  Port (Barcelona)

Projectes en marxa

- CIM el Camp (sector est)

- CIM Llobregat

- LOGIS Intermodal
  el Far d'Empordà-Vilamalla

- LOGIS Intermodal Penedès

- LOGIS Intermodal Montblanc

Perfil de contractant

- Concursos i licitacions

Comercialització

- Naus i parcel·les disponibles

Observatori

- Observatori de la Logística

Protecció de dades

- Protecció de dades i
Avís legal

Registre electrònic de Cimalsa

 Adreça electrònica habilitada a efectes de compliment de la Llei 39/2015

registre@cimalsa.cat


Aquesta Llei té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis als quals s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.

Només mitjançant llei, quan resulti eficaç, proporcionat i necessari per a la consecució de les finalitats pròpies del procediment, i de manera motivada, podran incloure's tràmits addicionals o diferents als contemplats en aquesta Llei. Reglamentàriament podran establir-se especialitats del procediment referides als òrgans competents, terminis propis del concret procediment per raó de la matèria, formes d'iniciació i terminació, publicació i informes a demanar.