Empresa

 

Registre electrònic de Cimalsa

 Adreça electrònica habilitada a efectes de compliment de la Llei 39/2015

registre@cimalsa.cat


Aquesta Llei té per objecte regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius, el procediment administratiu comú a totes les administracions públiques, incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les administracions públiques, així com els principis als quals s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària.

Només mitjançant llei, quan resulti eficaç, proporcionat i necessari per a la consecució de les finalitats pròpies del procediment, i de manera motivada, podran incloure's tràmits addicionals o diferents als contemplats en aquesta Llei. Reglamentàriament podran establir-se especialitats del procediment referides als òrgans competents, terminis propis del concret procediment per raó de la matèria, formes d'iniciació i terminació, publicació i informes a demanar.